شورای سیاست گذاری

شناسه صفحه : [NjQ5]

شورای سیاست گذاری

 

نام و نام خانوادگی

سمت

محسن بدخشان

عضوهیات مدیره

  و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری

سمیه نوروزی

عضوهیات مدیره

  و نایب رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری

نیما احتشامی

  عضوهیات مدیره

  و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری

محمد رضا تقوی

  عضوهیات مدیره

سبحان ثمربخش

عضوهیات مدیره

امیر ناصر محسنی ساروی

عضو علی البدل هیات مدیره

آرش نصیری

عضو علی البدل هیات مدیره

مهران فرصت

دبیر علمی همایش

وحید شکری

 دبیر اجرایی همایش

فاطمه کلبادی نژاد

مسئول آموزش

 

 

 

دبیر شورای سیاست گذاری

سمیه نوروزی

کیمیا سامانه